HUANG, Shunsen, Xiaoxiong LAI, Li KE, Xubao QIN, Jia Julia YAN, Yumei XIE, Xinran DAI and Yun WANG. Smartphone stress: Concept, structure, and development of measurement among adolescents. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. 2022, vol. 16, no. 5, p. Article 1. DOI: 10.5817/CP2022-5-1