Zhang, Jiaying, Yijie Xu, Ruiping Zhang, Yue Wang, Xiaoqing Li, Yuan Xu, Zhaoming Guo, Yijun Lv, and Suo Jiang. 2022. “Witnessing Intimate Partner Violence and Cyberbullying Among Chinese Adolescents: The Mediating Effect of Self-Control and Moderating Effect of Parental Psychological Control”. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 16 (3):Article 5. https://doi.org/10.5817/CP2022-3-5.